سروَک یک جامعه مدنی کوچک است که ما در آن زندگی می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

نوجوانان را مستقیم خطاب قرار می‌دهم و می‌گویم متاسفم