سروَک یک جامعه مدنی کوچک است که ما در آن زندگی می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

نمونه کار دسته بندی: رویدادها- فصل ششم