سروَک یک جامعه مدنی کوچک است که ما در آن زندگی می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

ما پاسخگوی محتوای سروک هستیم ولی

سروک مالِ ما نیست

سروَک گرچه از یک ایده ساده در جمعی کوچک از دانش‌آموختگانِ ایرانی آغاز شده، ولی از تمام کسانی که دغدغه‌ای در این زمینه‌ها دارند، دعوت می‌کند که به جمعِ اهالیِ این کانون بپیوندند. چون اینجا مالِ همه کسانی است که نفسشان را برایش می‌گذراند و امیدوارند که نسیمی تازه، بر جان و جهانِ همگی‌مان بوزد و زندگی‌مان را سرشار و شکوفاتر کند.

ماجد Majed

راه‌نما Coach

علی Ali

راه‌نما Coach

آرش Arash

امور اجرایی

محمد Mohammad

راه‌نما Coach

کریما Karima

راه‌نما Coach

مصطفی Mostafa

راه‌نما Coach

افشین Afshin

راه‌نما Coach