سروَک یک جامعه مدنی کوچک است که ما در آن زندگی می‌کنیم و یاد می‌گیریم.

آیا نوجوانانِ ما کمک‌گرفتن را آموخته‌اند؟